Jak nahlásit škodu z povinného ručení na vozidle

Obecně se traduje, že poškozený by měl nárok na náhradu škody z pojištění odpovědnosti viníka uplatnit u pojišťovny viníka nehody bezprostředně po nehodě. Faktem však je, že v zákoně č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tato povinnost stanovena není. Také praxe potvrzuje, že nárok na odškodnění může poškozený uplatnit i později, třeba jakmile se rozhodne nechat si vozidlo opravit. Při uplatnění nároku je však povinen předložit společný záznam o dopravní nehodě (pokud se jedná o dopravní nehodu nepodléhající oznámení Policii ČR), který samozřejmě musí s viníkem sepsat již v okamžiku dopravní nehody.

Naproti tomu viník nehody má podle zákona povinnost oznámit pojišťovně skutečnost, že došlo ke škodné události, bez zbytečného odkladu. V případě dopravní nehody nepodléhající oznámení Policii ČR je také bez zbytečného odkladu povinen pojišťovně předložit společný záznam o dopravní nehodě.

Pro oznámení škodné události mají pojišťovny připraveny svoje formuláře, které jsou k dispozici na pobočkách nebo jsou připraveny ke stažení na internetových stránkách pojišťovny. Dost pojišťoven umožňuje pojistnou událost oznámit také prostřednictvím internetu nebo dokonce telefonicky.

Na základě oznámení pojišťovna pojistnou událost zaregistruje a případu přidělí číslo. Toto číslo je pak třeba uvádět při veškeré komunikaci s pojišťovnou.

Na základě oznámení škody následně pojištěného nebo poškozeného kontaktuje technik pojišťovny, kvůli domluvení prohlídky poškozeného vozidla. Prohlídka poškozeného vozidla pověřeným pracovníkem pojišťovny je z hlediska výplaty plnění nezbytná. Vozidlo proto neopravujte dříve, dokud likvidátor pojišťovny vozidlo neprohlédne, nezdokumentuje jeho stav a nevyhotoví zápis o poškození!!

Likvidátor pojistné události vás dále vyzve k předložení dokladů, které jsou nutné pro vyřízení škodné události. Kromě společného záznamu o dopravní nehodě se může jednat např. o kopii technického průkazu vozidla, řidičský průkaz atp.

Poté pojišťovna provede případné další úkony a zajištění důkazů potřebných k vyšetření škodné události a jakmile toto šetření skončí, sdělí poškozenému výši pojistného plnění. Pokud je v rámci pojištění sjednaná spoluúčast pojištěné osoby, odečte případnou sumu od celkové výše pojistného plnění. Pojistné plnění je pak pojišťovnou vyplaceno na účet poškozeného nebo jiné oprávněné osoby. Jinou oprávněnou osobou může být autoservis, který provádí opravu a jemuž se pojišťovna zavázala náklady na opravu vozidla uhradit, případně jiné osoby, které poškozený uvede při vyplňování formulářů.

Hrát si online s čísly to je kalkulačka.eu

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI