hraniční pojištění

- povinné ručení pro cizozemské vozidlo (jehož řidič není držitelem platné zelené karty)

- Uzavírá se při vstupu na území ČR na dobu, po kterou bude vozidlo na našem území provozováno, nejméně však na 15 dnů.

likvidace pojistné události

- soubor činností spojených s vyřizováním pojistné události

- Začíná zahájením šetření, které vede ke zjištění povinnosti pojišťovny poskytnout plnění a končí stanovením výše pojistného plnění.

oprávněná osoba

- osoba, které v důsledku škodné události vznikne právo na pojistné plnění z povinného ručení

pojistná událost

- skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění

pojistné plnění

- peněžní částka vyplacená pojišťovnou v souladu s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami jako náhrada vzniklé škody

pojistník

- osoba, která uzavřela s pojistitelem (pojišťovnou) smlouvu o povinném ručení

pojištěný

- osoba, na jehož odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje (osoba, která řídí vozidlo)

poškozený

- osoba, které byla provozem vozidla způsobena škoda a která má právo na náhradu škody

povinné ručení

- pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

- Upravuje jej zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Z povinného ručení se platí pojistné plnění za škody vzniklé provozem vozidla třetím osobám. Jedná se především o škody na zdraví nebo usmrcením, škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci, ušlý zisk, účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků vůči pojišťovně.

registr vozidel

- evidence silničních motorových vozidel a přípojných vozidel a jejich vlastníků, resp. provozovatelů

- Je veden obecními úřady obcí s rozšířenou působností. Příslušným pro registraci vozidla je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má provozovatel vozidla bydliště nebo místo podnikání, resp. sídlo.

škodní událost

- skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku pojistné události

vozidlo

- silniční vozidlo, zvláštní vozidlo a trolejbus

- Jednotlivé kategorie vozidel jsou uvedeny v zákoně č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.

zelená karta

- mezinárodní osvědčení prokazující skutečnost, že k vozidlu byla uzavřena smlouva o povinném ručení

Hrát si online s čísly to je kalkulačka.eu

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI